ภาพลักษณ์การให้บริการของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

           การสำรวจภาพลักษณ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ต้องการสำรวจทัศนะในการรับรู้ และข้อคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การให้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

  แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่

  1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
  2.ประเมินภาพลักษณ์การให้บริการด้านศูนย์อาหาร
  3.ประเมินภาพลักษณ์การให้บริการด้านหอพัก
  4.ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารอินเตอร์โซน
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ +(66) 2151-0015-44
โทรสาร +(66) 2151-0050

https://www.facebook.com/tpm.tu.ac.th